dBMeter Pro Screen Shots


Screenshot 2014.03.29 13.49.41
Measuring View


Screenshot 2014.03.29 13.49.49
Calibration ViewScreenshot 2013.09.29 11.54.54
Reference ViewScreenshot 2013.09.29 11.55.04
Settings ViewScreenshot 2013.09.29 11.56.11
Graphics View